Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Provozní řád

Provozní řád

1. Údaje o zařízení

Kapacita školní jídelny: 70
Datum zahájení činnosti: 1. 1. 2003
Číslo bankovního účtu: 181860391/0300
Zřizovatel: Obec Chotěbuz
IZO zařízení: 103032151
Tel.: +420 558 733 004

2. Základní ustanovení

Školní stravování je poskytováno dětem mateřské školy, žákům základní školy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, včetně následných změn a doplňků.

Jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu s platnou legislativou. Školní jídelna zabezpečuje rovněž závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace.

Informace, které zákonný zástupce poskytne o strávníkovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pracovníci školského zařízení se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3. Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců

3.1 Práva strávníků

 • Využívají stravovací služby a informace týkající se školního stravování,
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí,
 • Ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikomanií,
 • Nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla.

3.2 Povinnosti strávníků

 • Dodržují pravidla kulturního chování,
 • Nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování,
 • Plní pokyny pedagogického dohledu, popřípadě dalších oprávněných osob,
 • Dbají na čistotu rukou a přiměřenou čistotu pracovního oděvu vzhledem k předcházejícím činnostem,
 • Před odchodem z jídelny odevzdají použité nádobí a příbory,
 • Neodnášejí vydané jídlo z místnosti, je určeno ke konzumaci v jídelně,
 • Do prostor školní jídelny vstupují v doprovodu pedagogického pracovníka, který provádí dozor.

3.3 Práva zákonných zástupců

 • vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitele školy.

3.4 Povinnosti zákonných zástupců

 • Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka nebo jiných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.

4. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy a v prostorách školní jídelny,
 • Projevy šikanování mezi dětmi/žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotlivé děti/žáci nebo skupiny dětí/žáků vůči jiným dětem/žákům nebo skupinám, jsou v prostorách celého školského zařízení přísně zakázány.

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrana zdraví strávníků

 • Je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví strávníků po celou dobu provozu školní jídelny prostřednictvím pedagogického dohledu,
 • Strávníci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví ostatních dětí, pracovníků školy i ostatních osob,
 • Strávníci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny,
 • Strávníci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu,
 • Zdravotní indispozici strávník neprodleně oznámí pedagogickému dohledu.

6. Pedagogický dohled

 • Je ve školní jídelně zajišťován pedagogickým pracovníkem, který vykonává související pedagogickou činnost,
 • Vydává strávníkům a zákonným zástupcům pouze pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním Vnitřního řádu školní jídelny, dále zajišťuje bezpečnost a další nezbytné organizační opatření,
 • Vydává pokyny k zajištění kázně strávníků, hygienických a stravovacích návyků, dbá na dodržování pravidel společenského chování a stolování,
 • Dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a bezpečnost prostředí, dbá na to, aby strávníci po sobě zanechali čisté stoly a podlahu. Strávníci se mohou v případě potřeby na pedagogický dohled obracet,
 • Poskytne potřebnou péči při každém úrazu, poranění či nehodě, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte v doprovodu pověřené osoby,
 • Sleduje způsob výdeje stravy, sleduje odevzdání nádobí a příborů strávníky,
 • Reguluje osvětlení a větrání.

Rozvrh pedagogických pracovníků, kteří vykonávají dohled ve školní jídelně, je umístěn na nástěnce v jídelně.

7. Podmínky ochrany majetku

 • Strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním,
 • Strávníci jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení oddělení školní jídelny v pořádku a nepoškozené,
 • Strávníci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu,
 • Strávníci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně.

8. Zásady chování strávníků

 • Do jídelny bude vpuštěn pouze ten strávník, který je řádně upraven, který splňuje podmínky hygieny. V opačném případě může být z jídelny pedagogem, vykonávající dohled nad žáky, vykázán.
 • Zákonní zástupci strávníků a jiní cizí návštěvníci mají zákaz vstupu do školní jídelny.
 • Do školní jídelny žáci vchází společně s pedagogem.
 • Ve školní jídelně dodržuje strávník zásady společenského chování a zásady stolování. Jídlo a nápoje se konzumují u jídelního stolu zásadně vsedě. Při stolování je strávník tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících pedagogů a vedoucí školní jídelny.
 • Strávníci si odeberou příbor, talíř na polévku a doplněk jídla a usadí se ke stolu. Hlavní jídlo si strávníci odeberou u výdejního okénka. Pokud čeká na vydání jídla více strávníků, řadí se do fronty.
 • Po skončení konzumace jídla strávník zasune židli, uklidí své místo, odnese použité nádobí k okénku k tomu určenému.
 • Z jídelny odchází strávníci společně s pedagogem. Děti mateřské školy odcházejí z jídelny průběžně.
 • Kromě ovoce nebo jiných kusových doplňků stravy, není dovoleno z jídelny vynášet jídlo.
 • Odnášení nádobí ze školní jídelny je zakázáno.
 • Příkazy vedoucí školní jídelny, dozírajícího pedagoga a je-li ustavena i žákovská služba, jsou pro strávníky závazné.
 • Dohledy ve školní jídelně jsou konány podle rozpisu dohledů, který je zpracován vedením školy. Dohledy sledují chování strávníků při stolování a odnášení použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících strávníků.
 • Zničí-li strávník svou nekázní nádobí nebo nábytek školní jídelny, škodu nahradí.
 • V případě nevhodného nebo hrubého jednání může být strávník na základě § 31 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze stravování vyloučen, v opakovaných případech může být vyloučen i trvale.
 • Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně.

9. Zajištění školního stravování

Provozní doba školní jídelny a organizace výdeje

Provozní doba školní jídelny je stanovena na dobu od 7.00 hod. do 14,30 hod. ve dnech školního vyučování.