Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Příjímací řízení do ZŠ > Organizace zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Organizace zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025Datum konání:
11.4.2024

Termín zápisu

Zápis do 1. třídy se koná v souladu s §36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanoví ředitelka školy.

Zápis proběhne 11. 4. 2024 v době od 13.30 do 17.00 hodin v 1.patře.

Potřebné dokumenty:

  1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (možnost stažení formuláře v sekci dokumenty)
  2. Kopie rodného listu + občanský průkaz zákonného zástupce

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle §37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

  1. Písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.
  2. Doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení.
  3. Doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2024/2025 bude otevřena jedna první třída, přijato bude maximálně 15 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijímání žáků

Přednostně budou přijímáni žáci:

  • S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).
  • Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu.

V případě, že počet přijímaných žáků ze spádové oblasti, překročí kapacitu školy (uvedenou v rejstříku škol), bude se rozhodovat o přijetí žáka podle těchto kritérií:

  1. Sourozenec ve škole.
  2. Losování.

Losování proběhne za účasti ředitelky školy, zákonných zástupců přijímaných žáků, člena Školské rady a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ. O losování bude proveden videozáznam a písemný zápis.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy (přijímací řízení) a na úřední desce školy 26. 4. 2024